Artykuł Marty Warat i Ewy Krzaklewskiej w na temat prekariatu

W tomie 42, część 1, Rocznika Lubuskiego pt.: Płeć społeczno-kulturowa jako perspektywa badawcza i kategoria analityczna ukazał tekst Marty Warat i Ewy Krzaklewskiej "Czy prekariat ma płeć? sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce". 

W artykule tym autorki "opierając się na wynikach badań ilościowych przedstawia sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście rosnącego jego uelastycznienia i deregulacji. (...) Proponowana analiza ogranicza się tylko do jednego z wymiarów prekariatu, mianowicie podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o wpływ nietypowych form zatrudnienia1, takich jak umowy na czas określony2 czy umowy cywilno-prawne (...) na poczucie stabilności życiowej oraz równowagę pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym wśród kobiet i męż- czyzn. Artykuł skupia się na tym wymiarze także ze względu na fakt, iż Polska posiada w Unii Europejskiej najwyższy odsetek umów na czas określony, który w roku 2014 osiągnął poziom 28% w stosunku do średniej unijnej wynoszącej 14% (...)." - z tekstu artykułu.

Cały tekst dostępny jest tutaj.

Data opublikowania: 21.02.2017
Osoba publikująca: Anna Ratecka