Publikacje wyników badań jakościowych GEQ

W opubikowanych artykułach autorki analizują wybrane wątki z badań fokusowych, skupiając się na równości płci w sferze rodzinnej.

 

Slany K., Krzaklewska E. and Warat M. 2015. Wzory życia rodzinnego w kontekście równości płci - między tradycją a partnerstwem. W: Iwona Przybył, Aldona Żyrek (red). Role Rodzinne. Między przystosowaniem a kreacją. Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. Poznań.

Celem artykułu jest ukazanie procesu kształtowania się wzorów relacji małżeńskich/partnerskich odnoszących się do (re)tradycjonalizacji lub egalitaryzacji praktyk rodzinnych. astosowana perspektywa „tworzenia” rodziny (doing family), jej odgrywania i odsłaniania (displaying), pozwala dostrzec procesy zmian wewnątrz rodziny powiązane z równością płci oraz akceptacją, negocjacją czy odrzuceniem kulturowo-społecznych oczekiwań co do płci. Wzory umieszczone na skali tradycyjność – partnerstwo zostały wyłonione w analizie danych jakościowych (10 zogniskowanych wywiadów grupowych) zebranych w ramach projektu „równość płci a jakość życia – rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i norwegii”. Pokazują one nie tylko praktyki, ale również projekty i aspiracje dotyczące ról pełnionych w rodzinie. Pozwalają dostrzec podobieństwa i różnice w doświadczeniach kobiet i mężczyzn z małych miasteczek, terenów wiejskich i dużych miast, reprezentujących różne pokolenia. Dzięki tej mozaice wzorów można zrozumieć dynamikę i konsekwencje procesów egalitaryzacji rodziny oraz powiązania między równością płci a jakością życia członków rodziny.

 

 

Slany K., Krzaklewska E. and Warat M. 2016. Gender equality in achievement of harmony between family and work life and better quality of life. In: Renata Tomaszewska-Lipiec (ed). Work-personal life : between harmony and disintegration. Kraków: Impuls.

Celem artykułu jest pokazanie równości płci jako istotnego czynnika umożliwiają - cego osiągnięcie harmonii pomiędzy życiem rodzinnym a pracą zawodową na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych (dziesięć zogniskowanych wywiadów grupowych). Autorki proponują model teoretyczny pokazujący wpływ uwarunkowań strukturalnych i kulturowych na indywidualne doświadczenia łączenia życia rodzinnego i zawodowego oraz jakość życia. Jak pokazują przeprowadzone analizy, czynniki strukturalne i kulturowe utrudniają osiągnięcie równości płci, a tym samym mają negatywny wpływ na sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce. Powoduje to występowanie „konfl iktów opartych o nierówność płci” prowadzących do braku równowagi i harmonii pomiędzy pracą a życiem rodzinnym.


 

Data opublikowania: 28.09.2016
Osoba publikująca: Anna Ratecka